Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 31. desember 1998 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 15, § 19, § 23 tredje ledd og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (vedtak 2004/211/EF sist endret ved beslutning (EU) 2015/1009), vedtak 2008/636/EF, vedtak 2010/471/EU, vedtak 2010/472/EU (som endret ved beslutning 2012/411/EU, beslutning 2013/470/EU og beslutning 2014/802/EU), del 4.1 nr. 9 og del 8.1 nr. 15 (direktiv 92/65/EØF som endret ved direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF), forordning (EU) nr. 176/2010 og forordning (EU) nr. 846/2014), del 4.2 nr. 69 (vedtak 2004/205/EF) og del 4.2 nr. 93 og innledende del nr. 7 (beslutning 2010/470/EU som endret ved beslutning 2013/470/EU og beslutning 2014/802/EU). Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 86, 9 juni 2004 nr. 831, 14 feb 2007 nr. 165, 2 okt 2008 nr. 1082, 22 okt 2008 nr. 1135, 11 sep 2009 nr. 1198, 25 juni 2010 nr. 1053, 1 juli 2010 nr. 1074, 25 aug 2010 nr. 1217, 7 okt 2010 nr. 1327, 20 des 2010 nr. 1751, 6 mai 2011 nr. 464, 2 juli 2011 nr. 759, 8 aug 2011 nr. 812, 19 sep 2011 nr. 938, 20 okt 2011 nr. 1049, 4 okt 2012 nr. 942, 19 des 2012 nr. 1348, 26 april 2013 nr. 417, 23 okt 2014 nr. 1320, 24 okt 2014 nr. 1334, 26 feb 2015 nr. 157, 22 juni 2015 nr. 763, 30 juni 2015 nr. 812. Rettelser: 01.08.2011 (forordning 176/2010 vedlegget), 22.09.2015 (EØS-henvisningsfeltet).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov