Forskrift om endring av forskrift 14. september 2018 nr. 1324 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 14. juli 2023 med hjemmel i lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) §§ 17 og 22.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 23bb (forordning (EU) 2016/1675, som endret ved forordning (EU) 2018/105, forordning (EU) 2018/212, forordning (EU) 2018/1467, forordning (EU) 2020/855, forordning (EU) 2021/37, forordning (EU) 2022/229, forordning (EU) 2023/410 og forordning (EU) 2023/1219).

I

 

I forskrift 14. september 2018 nr. 1324 (hvitvaskingsforskriften) skal § 4-10 første ledd lyde slik:

 

(1) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 23bb (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 om høyrisikoland med strategiske mangler, som endret av delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/105, delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/212, delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1467, delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/855, delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/37, delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/229, delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/410 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1219) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Forskriften trer i kraft 16. juli 2023.