Forskrift om endring av forskrift 19. november 1997 nr. 1173 om avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter folketrygdloven § 23-2 sjuende ledd for private arbeidsoppdrag i hjemmet mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i folketrygdloven § 23-2 siste ledd

I

I forskrift 19. november 1997 nr. 1173 om avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter folketrygdloven § 23-2 sjuende ledd for private arbeidsoppdrag i hjemmet mv. gjøres følgende endring:

§ 2 nytt tredje ledd skal lyde:

Fritaket i folketrygdloven § 23-2 sjuende ledd gjelder tilsvarende for godtgjørelse til verge etter vergemålsloven § 30, når godtgjørelsen dekkes av den vergetrengende. Fritaket etter dette ledd gjelder selv om den vergetrengende krever inntektsfradrag for godtgjørelsen.

II

Denne forskrift trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2014.

Tilhørende lov