Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2023 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven) § 2-3 første ledd bokstav k og m.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

Ny § 2-3-2 skal lyde:

§ 2-3-2 Unntak fra begrenset skatteplikt for visse former for skipstransport

(1) Unntatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav k er transport av havbunnsmineraler med skip fra utvinningssted på norsk kontinentalsokkel.

(2) Unntatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav m er transport av CO2 med skip til lagringssted i sonene opprettet i medhold av økonomiske soneloven og på norsk kontinentalsokkel.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024.