Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2023 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 4.

 

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 18-3-29 første ledd nr. 1. skal lyde:

For kontrakter inngått før 1. januar 2025 må både kraftprodusent og sluttbruker befinne seg innenfor et samlet, sørlig eller et samlet, nordlig prisområde. Det samlede sørlige prisområdet består av prisområdene NO1, NO2 og NO5. Det samlede nordlige prisområdet består av prisområde NO3 og NO4.

§ 18-3-33 annet ledd første punktum skal lyde:

Første ledd gjelder ikke for avtaler inngått før 1. januar 2025.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024.