Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2023 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 2 tredje punktum.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 18-3-10 annet ledd skal lyde: 

(2) Kraft levert i henhold til andre kontrakter som er inngått etter 1. januar 1996 med uavhengig kjøper, verdsettes til kontraktsprisen dersom kontrakten har en varighet på minst syv år og omfatter en samlet kraftleveranse på minst 150 GWh i løpet av kontraktsperioden og kraften forbrukes i kjøpers produksjonsvirksomhet. Kraft levert i henhold til langsiktig kjøpekontrakt med uavhengig kjøper inngått fra og med 1. januar 2024, som ikke er levert i henhold til vilkår fastsatt av Stortinget, verdsettes til kontraktsprisen når kontrakten har en varighet på fra og med tre år og inntil syv år, omfatter en samlet kraftleveranse på minst 150 GWh i løpet av kontraktsperioden og kraften forbrukes i kjøpers produksjonsvirksomhet. Det er ikke til hinder for verdsettelse til kontraktspris at kjøperen har organisert kraftkjøpsvirksomheten og produksjonsvirksomheten i selskaper som er adskilte skattesubjekter.

 

Overskriften i § 18-3-12 skal lyde:

Kravet til varighet for eksisterende kontrakter eller leieavtaler

§ 18-3-17 første ledd første punktum skal lyde:

Når årets krafttilgang hos kraftkjøper eller leietaker etter § 18-3-13 første ledd b overstiger årets forbruk av kraft etter § 18-3-13 første ledd a, skal leveranse av kraft som nevnt i skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 2 annet og tredje punktum verdsettes til spotmarkedspris hos produsenten i den grad leveransen overstiger forbruket.

§ 18-3-23 skal lyde:

Prisen på kraft som skal verdsettes etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3, settes lik det volumveide gjennomsnittet av prisen på kraft levert til den skattepliktige i skattleggingsperioden i henhold til langsiktige kjøpskontrakter som nevnt i skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 2 annet og tredje punktum, inngått mellom den skattepliktige, herunder selskap i samme konsern, og uavhengig kontraktspart.

 

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024.