Forskrift om endring av forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver

Fastsatt av Finansdepartementet 2. september 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-8.

                                                              I
I forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:
§ 1 Anvendelsesområde.
Denne forskrift gjelder når noen er pliktig til å levere oppgaver etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) kapittel 5.

§ 2 første ledd første punktum skal lyde:
Hvis den som skal levere oppgaver etter ligningsloven kapittel 5 ikke leverer slike oppgaver innen de fastsatte frister, kan han ilegges et gebyr på kr 10,- pr. dag for hver oppgave som ikke leveres.

§ 2 fjerde ledd skal lyde:
For oppgaver etter ligningsloven §§ 5-2, 5-3, 5-4 og 5-9 kan det ilegges redusert gebyr når særlige grunner foreligger.

§ 4 skal lyde:
§ 4 Når en oppgave etter ligningsloven kapittel 5 ikke er levert.
Oppgave etter ligningsloven kapittel 5 ansees som ikke levert hvis:
a)Fødselsnummer (elleve siffer) mangler og oppgaven gjelder personlig skattyter.
b)Organisasjonsnummer mangler og oppgaven gjelder et selskap, en forening, en sammenslutning e.l.
c)Navn og adresse mangler og oppgaven gjelder et subjekt nevnt i foregående ledd som ikke er tildelt
fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
d)Oppgaven mangler identifikasjonsnummeret for oppgavegiver som Skattedirektoratet har bestemt.
e)Organisasjonsnummer mangler og oppgaven er en lønns- og trekkoppgave.
f)Oppgaven er lagt ut på maskinlesbart medium på en måte som ikke følger Skattedirektoratets bestemmelser.
Mangler flere opplysninger om samme skattyter, regnes dette som en feil. Hvis samme opplysning gjelder flere skattytere, regnes det som like mange feil som antall skattytere feilen berører.

                                                            II
Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen