Forsiden

Forskrift om endring av forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 19. mars 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 30, jf. delegasjonsskriv 19. desember 2003 nr. 1790 Myndighetsfordeling etter lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven).

I

I forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer gjøres følgende endringer: 

Forskriften tittel skal lyde:

Forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler.


Endringer i § 1
§ 1 skal lyde:
§ 1 Formål

Formålet med denne forskriften er å beskytte produktbetegnelser på næringsmidler ut fra opprinnelse, geografi og tradisjonelt særpreg, herunder sikre redelig omsetning av disse produktene.  

Endringer i § 2:
§ 2 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder for næringsmidler. Forskriften fastsetter vilkår for beskyttelse etter søknad av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg.

§ 2 annet ledd skal lyde:

Unntatt fra forskriftens bestemmelser er opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for vin, alkoholsterke og aromatiserte drikker mv, kildevann og naturlig mineralvann.

Endringer i § 3:
§ 3 nr. 1, 2 og 3 oppheves.

Nåværende § 3 nr. 4 blir § 3 nr. 1, nåværende § 3. nr. 5 blir § 3 nr. 2.  

Endringer i § 4:
§ 4 skal lyde:
§ 4 Bruk av betegnelser og merker

Kun produsenter, foredlere eller andre som er gitt beskyttelse i henhold til denne forskrift, samt forskrifter gitt i medhold av den, kan benytte betegnelsene «beskyttet opprinnelsesbetegnelse» eller ”beskytta opphavsnemning”, «beskyttet geografisk betegnelse» eller ”beskytta geografisk nemning”, «beskyttet tradisjonelt særpreg» eller ”beskytta tradisjonelt særpreg”, det aktuelle merket med bokmål eller nynorsk tekst, og det navn som er beskyttet i medhold av den særskilte produktforskrift.

Sammen med merking etter første ledd kan de nord- eller sørsamiske betegnelsene ”suddjejuvvon álgonamahus” eller ”vaarjelamme maadtoedïejvese”, ”suddjejuvvon geográfalaš namahus” eller ” vaarjelamme eatnemedïejvese”, ”suddjejuvvon árbevirolaš erenoamášvuohta” eller ”vaarjelamme vuekiedïejvese”, og det aktuelle merket med nord- eller sørsamisk tekst, benyttes.  

Endringer i § 6:
§ 6 første ledd skal lyde:

Et ikke-geografisk navn kan likevel beskyttes som opprinnelsesbetegnelse for et næringsmiddel, dersom navnet tradisjonelt er forbundet med et bestemt område eller sted. Øvrige vilkår i § 5 må være oppfylt.

Endringer i § 9:
§ 9 nr. 5 skal lyde:

5.      en beskrivelse av hvilken metode som er benyttet ved fremstilling av næringsmidlet samt, dersom det er relevant, opplysninger om den opprinnelige, tradisjonelle metoden i området. Pakkingen skal beskrives dersom søker kan fastslå og godtgjøre at det er avgjørende for næringsmidlets kvalitet, sporbarhet og kontroll at pakkingen skjer innenfor det avgrensede geografiske området.  

Endringer i § 11:
Ny § 11 skal lyde:
§ 11. Beskyttelse av betegnelser for tradisjonelt særpreg 

Tradisjonelt særpreg er et kjennetegn som klart skiller et næringsmiddel fra andre lignende næringsmidler i samme kategori. Næringsmidlets utseende anses ikke som et slikt kjennetegn. Særpreget kan ikke utelukkende være en kvantitativ eller kvalitativ sammensetning eller en produksjonsmåte som er gitt i forskrift eller standard, med mindre forskriften eller standarden er utarbeidet for å definere et særpreg.  

En betegnelse for tradisjonelt særpreg for et næringsmiddel kan beskyttes dersom følgende vilkår er oppfylt: 

  1. næringsmidlet må være fremstilt av tradisjonelle råvarer, ha en tradisjonell sammensetning, eller ha en produksjons- eller bearbeidingsmåte som gjenspeiler den tradisjonelle produksjons- eller bearbeidingsmåten,
  2. navnet i seg selv må være særpreget og tradisjonelt, eller uttrykke næringsmidlets særpreg. Geografiske navn kan beskyttes så fremt de ikke er beskyttet etter kapittel II.

Et navn som uttrykker særpreg i henhold til bestemmelsene her kan ikke beskyttes hvis det:

  1. utelukkende henviser til generelle påstander som anvendes for en kategori av næringsmidler, eller til påstander som omfattes i en særforskrift,
  2. er villedende, for eksempel ved at det henviser til et innlysende kjennetegn ved produktet, eller ikke svarer til produktspesifikasjonen eller til forbrukernes forventninger basert på produktets særlige kjennetegn 

En betegnelse for tradisjonelt særpreg kan ikke beskyttes dersom næringsmidlets særpreg beror på geografisk opprinnelse, eller utelukkende skyldes anvendelse av en teknologisk fornyelse. 

Endringer i § 12 nr. 3:
§ 12 nr. 3 skal lyde: 

  1. en beskrivelse av forhold som gjør det mulig å bedømme den tradisjonelle karakter som omhandles i § 11 annet ledd nr. 1, 

II

Endringene trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov