Forskrift om endring av forskrift av 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. november 2022 med hjemmel i lov av 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 21–7 tredje ledd. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 1 (2009/138/EF).

I

I forskrift av 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern gjøres følgende endring:

Overskriften til kapittel 21a skal lyde:

Kapittel 21a. Lovvalg ved reorganisering eller avvikling av forsikringsforetak, kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak

§ 21a–1 skal lyde:

§ 21a–1 Virkeområde

Dette kapittelet gjelder for:

 1. kredittinstitusjoner og verdipapirforetak som omsetter finansielle instrumenter for egen regning eller gir fulltegningsgarantier ved emisjon og tilbud om kjøp av finansielle instrumenter (kredittinstitusjoner), og
 2. forsikringsforetak. 

Hvis det iverksettes krisetiltak etter regler som gjennomfører direktiv 2014/59/EU gjelder kapittelet også for holdingforetak eller annet morselskap i finanskonsern som omfatter bank, kredittforetak og verdipapirforetak som nevnt i første ledd bokstav a, og som ikke er forsikringskonsern.

§ 21a–2 skal lyde:

§ 21a–2 Definisjoner

I dette kapittelet menes med:

 1. reorganiseringstiltak: tiltak fattet av offentlig myndighet med formål å bevare eller sikre soliditeten til en kredittinstitusjon, et verdipapirforetak eller et forsikringsforetak når vedtaket får eller kan få virkning for eksisterende rettigheter for andre enn foretaket selv.
 2. avviklingstiltak: felles prosedyrer for frivillig og tvungen avvikling av en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak som innledes og overvåkes av forvaltnings- eller rettsmyndighetene i en medlemsstat med formål å realisere eiendeler under tilsyn av disse myndighetene, også når disse felles prosedyrene avsluttes ved akkord eller andre tilsvarende tiltak.

I § 21a–3 skal første ledd lyde:

Bare forvaltningsmyndighetene eller rettsmyndighetene i hjemstaten skal ha myndighet til å treffe vedtak om ett eller flere reorganiseringstiltak i en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak, herunder i filialer etablert i andre medlemsstater.

I § 21a–4 skal første ledd og andre ledd bokstav a til d lyde:

En kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak skal avvikles i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer i hjemstaten, med mindre annet er fastsatt i dette kapittelet.

Lovgivningen i hjemstaten skal særlig legges til grunn for:

 1. hvilke eiendeler som inngår i boet, og hvordan eiendeler som er ervervet av kredittinstitusjonen eller forsikringsforetaket etter at vedtak om avvikling er fattet, skal behandles,
 2. avviklingsstyrets og kredittinstitusjonens eller forsikringsforetakets respektive fullmakter,
 3. vilkårene for å kreve motregning,
 4. virkningene av avviklingstiltak for løpende avtaler der kredittinstitusjonen eller forsikringsforetaket er part.

I § 21a–6 skal første ledd lyde:

Reorganiserings- eller avviklingstiltak skal ikke påvirke fordringshaveres eller tredjemanns tinglige rettigheter til materielle eller immaterielle eiendeler, løsøre eller fast eiendom – både bestemte eiendeler og løsørekomplekser – som tilhører kredittinstitusjonen eller forsikringsforetaket, og som på tidspunktet for vedtaket befinner seg på en annen medlemsstats territorium.

I § 21a–7 skal første og andre ledd lyde:

Reorganiseringstiltak eller avviklingstiltak overfor en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak som kjøper en eiendel, berører ikke selgers rettigheter når de bygger på eiendomsforbehold når eiendelen på tidspunktet for vedtaket befinner seg på en annen medlemsstats territorium.

Reorganiserings- eller avviklingstiltak overfor en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak som selger en eiendel skal, etter at denne er levert, ikke danne grunnlag for heving eller annullering av salget, og skal ikke være til hinder for at kjøperen overtar eiendomsretten til den solgte eiendelen når eiendelen på tidspunktet for vedtaket befinner seg på en annen medlemsstats territorium.

I § 21a–8 skal første ledd lyde:

Reorganiserings- eller avviklingstiltak overfor en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak berører ikke kreditors rett til å motregne sine fordringer når lovgivningen som gjelder for kredittinstitusjonens eller forsikringsforetakets fordringer tillater slik motregning.

§ 21a–14 skal lyde:

§ 21a–14 Vern av tredjemann

Når en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak, ved en rettshandel inngått etter vedtakelsen av et reorganiserings- eller avviklingstiltak, mot vederlag avhender

 • fast eiendom,
 • et skip eller et luftfartøy som er registreringspliktig i et offentlig register, eller
 • instrumenter eller rettigheter til slike instrumenter hvis eksistens eller omsettelighet forutsetter innføring i et register, på en konto eller i en verdipapirsentral som administreres eller befinner seg i en medlemsstat,

reguleres gyldigheten av denne rettshandelen av lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium den faste eiendommen befinner seg, eller under hvis myndighet registeret, kontoen eller verdipapirsentralen administreres.

§ 21a–15 skal lyde:

§ 21a–15 Pågående rettssaker

Virkningene av reorganiserings- eller avviklingstiltak for en pågående rettssak om en eiendel eller en rettighet som kredittinstitusjonen eller forsikringsforetaket ikke lenger råder over, skal utelukkende reguleres av lovgivningen i den medlemsstat der rettssaken pågår.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023.