Forskrift om endring av forskrift om årsregnskap for banker mv, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 2. mars 2022 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-1 og § 10-1.

Se forskriften på lovdata.no