Forskrift om endring av forskrift om årsregnskap for banker mv, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 2. mars 2022 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-1 og § 10-1.

I

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak skal § 2-1 annet punktum lyde:

Årsregnskap og årsberetning for filialer av utenlandske foretak skal vedtas innen fem måneder etter regnskapsårets slutt.

 

II

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak skal § 2-1 annet punktum lyde:

Årsregnskap og årsberetning for filialer av utenlandske foretak skal vedtas innen fem måneder etter regnskapsårets slutt.

 

III

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1824 om årsregnskap for livsforsikringsforetak skal § 2-1 annet punktum lyde:

Årsregnskap og årsberetning for filialer av utenlandske foretak skal vedtas innen fem måneder etter regnskapsårets slutt.

 

IV

Forskriften trer i kraft straks.