Forskrift om endring av forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Fastsatt av Finansdepartementet 9. april 2024 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-1 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 7-2.

 

I

I forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge gjøres følgende endringer:

§ 2 annet ledd skal lyde:

Tilsvarende rett til midlertidig bruk har personer som har midlertidig opphold i Norge, jf. § 4 eller 4a, eller som for øvrig har adgang til slik bruk etter bestemmelsene i denne forskrift, jf. § 5.

Ny § 4a skal lyde:

§ 4a. Midlertidig opphold i Norge på grunnlag av oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 7-5a.

Personer som er innvilget midlertidig oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 7-5a anses å ha midlertidig opphold i Norge. Oppholdet anses som midlertidig så lenge oppholdstillatelsen varer, men maksimalt inntil 4 år fra innvilgelsen av oppholdstillatelse.

§ 4 sjette ledd oppheves.

II

Forskriften trer i kraft straks.