Forskrift om endring av forskrift om plantevernmidler av 14/12-2000 nr. 1545.

Fastsatt av Landbruksdepartementet 19/6-2003.

§ 32 skal lyde som følger:

”Landbrukstilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i forskriften.”

Denne endring trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov