Forskrift om endring av forskrift om såvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. november 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

I

I forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer gjøres følgende endringer:

§ 22 skal lyde:
      
§ 22. Omsetningssesong

Et såkornparti kan omsettes inntil utløpet av den sesongen som analysen ble utført.

Et parti av jord- og hagebruksfrø kan omsettes inntil utløpet av sesongen etter den sesongen som analysen ble utført.

Porsjonspakninger av jord- og hagebruksfrø kan omsettes inntil utløpet av andre sesongen etter den sesongen som analysen ble utført.

Et parti såvare eller en del av dette, kan omsettes utover de periodene som er nevnt i første til tredje ledd dersom ny analyse viser at partiet fortsatt tilfredsstiller kravet til spireevne. Prøveuttaking av partiet for å undersøke spireevnen på nytt og for å foreta nødvendig tilleggsmerking skal foretas av Mattilsynet eller av person som er autorisert av Mattilsynet.

Et parti såvare kan tilleggsmerkes med sikte på forlenget godkjenning før utløpet av den sesongen da forseglingen har funnet sted, dersom Mattilsynet finner at nytt analyseresultat, jf. fjerde ledd, fortsatt vil være et uttrykk for partiets kvalitet på omsetningstidspunktet.

II

Endringene trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov