Forskrift om endring av forskrift om tilsyn med finansforetak og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge mv.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 5. juli 2023 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) § 2, jf. § 1. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31eac (forordning (EU) 2022/2454).

I

Ny § 7 skal lyde:

§ 7 Utfyllende EØS-regler til konglomeratdirektivet

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31 forordning (EU) 2022/2454 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF med hensyn til tilsynsrapportering av risikokonsentrasjoner og konserninterne transaksjoner) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Nåværende § 7 blir ny § 8.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.