Forskrift om endring av forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2022 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 2-1 ellevte ledd, § 4-10 åttende ledd, § 5-13 tredje ledd, § 5-15 annet ledd og § 6-13 fjerde ledd, § 6-31 første ledd bokstav d.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 2-1-1 annet ledd skal lyde:

(2) Med lønnsinntekt menes ikke inntekt for arbeid utført i riket under opphold som nevnt i § 2-1-5, eller inntekt som nevnt i skatteloven § 5-14.

§ 2-1-5 første ledd skal lyde:

(1) Personen opptjener rett til å oppholde seg i riket under utlandsoppholdet i inntil seks dager for hver hele måned vedkommende har hatt arbeidsopphold utenfor riket i inntektsåret.

§ 2-1-6 første ledd skal lyde:

(1) I tillegg til opphold som nevnt i § 2-1-5, opptjener personen rett til å oppholde seg i riket under utlandsoppholdet i inntil tre dager for hver hele måned vedkommende har hatt arbeidsopphold utenfor riket i inntektsåret, hvis oppholdet i riket skyldes forhold som var upåregnelige da arbeidsoppholdet ble påbegynt og som verken personen eller dennes arbeidsgiver rår over.

§ 2-1-7 skal lyde:

§ 2-1-7 Arbeidsopphold som hovedsakelig finner sted utenfor andre staters territorium

Et arbeidsopphold anses hovedsakelig å finne sted utenfor andre staters territorium etter skatteloven § 2-1 tiende ledd bokstav c nr. 2 når skattyter i inntektsåret, oppholder seg mer utenfor enn innenfor andre staters territorium

Deloverskrift til § 4-10-11 oppheves.

Deloverskrift til § 4-10-12 skal lyde:

III. Boligeiendom berørt av kommunereformen i 2020

§ 4-10-12 fjerde ledd skal lyde:

(4) Formuesverdien settes i samsvar med skatteloven § 4-10 annet og tredje ledd.

§ 5-13-5 overskriften skal lyde:

§ 5-13-5. Særlig omfattende yrkeskjøring m.m

§ 5-13-5 første ledd annet punktum oppheves.

Nåværende tredje og fjerde punktum blir annet og tredje punktum.

§ 5-15-5 nytt fjortende ledd skal lyde:

(14) Pendlerbolig i form av brakke eller pensjonat regnes ikke å være egnet for å oppbevare og tilberede mat, og anses ikke for å ha kokemuligheter.

§ 6-13-1 nytt annet ledd skal lyde:

(2) Pendlerbolig i form av brakke eller pensjonat regnes ikke å være egnet for å oppbevare og tilberede mat, og anses ikke for å ha kokemuligheter.

Nåværende annet ledd blir tredje ledd.

Ny § 6-31-2 skal lyde:

§ 6-31-2. Delegasjon

Departementets myndighet etter skatteloven § 6-31 første ledd bokstav d delegeres til Skattedirektoratet.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2023.