Forskrift om endring i CRR/CRD IV-forskriften og finansforetaksforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 29. april 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) §§ 9-42, 9-46, lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) §§ 1-5, 1-8, 11-2, 13-5, 14-3, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 17-8 a, 18-2, 20-4, 20-9, 20-9 a, 20-10, 20-25, 20-25 a, 20-35, 20-36 og lov 18. juni 2021 nr. 100 del IV.

Se forskriften på lovdata.no