Forskrift om endring i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Tolldirektoratet 27. juni 2017 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 8-4 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708 og delegeringsvedtak 25. november nr. 1256.

I

I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 8-4-35 skal lyde:

§ 8-4-35. Kumulasjon

(1) Materialer fra Norge, Den europeiske union eller Sveits anses å ha opprinnelse i et GSP-land hvis det ferdige produktet er blitt fremstilt der ved inkorporering av materialer med opprinnelse i Norge, Den europeiske union eller Sveits, forutsatt at den bearbeidingen eller foredlingen som er foretatt på produktet i GSP-landet, er mer omfattende enn de behandlingene som er beskrevet i § 8-4-34. Det er ikke nødvendig at slike materialer har gjennomgått tilstrekkelig bearbeiding eller foredling.

(2) Regional kumulasjon innebærer at et produkt som har opprinnelse i et land som er medlem av en regional sammenslutning, betraktes som materiale med opprinnelse i et annet land i samme regionale sammenslutning (eller et land i en annen regionalsammenslutning hvis det er adgang til kumulasjon mellom sammenslutninger) når de bearbeides eller foredles ytterligere eller inngår i et produkt som er fremstilt der. Regional kumulasjon kan brukes for Asean-gruppen (Brunei, Filippinene, Indonesia, Kambodsja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand og Vietnam) og SAARC-gruppen (Bangladesh, Butan, India, Maldivene, Nepal, Pakistan og Sri Lanka).

(3) Dersom et produkt med opprinnelse i et land som er medlem av Asean-gruppen eller SAARC-gruppen, bearbeides eller foredles i et annet land i gruppen, skal produktet anses å ha opprinnelse i det landet hvor den siste bearbeidingen eller foredlingen har funnet sted. Dette gjelder bare dersom verdiøkningen i dette landet er større enn den høyeste verdien av de anvendte produktene med opprinnelse i hvert av de andre landene i gruppen, og den bearbeidingen eller foredlingen som har funnet sted i landet er mer omfattende enn de behandlingene som er beskrevet i § 8-4-34. Med verdiøkning menes produktets pris fra fabrikk fratrukket tollverdien av de anvendte opprinnelsesproduktene fra andre land i gruppen. Dersom vilkårene i annet punktum ikke er oppfylt, skal produktet anses å ha opprinnelse i det landet i den regionale sammenslutningen som har bidratt med den høyeste verdien av de opprinnelsesproduktene som kommer fra andre land i sammenslutningen.

(4) Et produkt som har opprinnelse i et minst utviklet land, jf. § 8-3-1 bokstav a, betraktes som materiale med opprinnelse i et annet minst utviklet land når det bearbeides eller foredles utover de behandlinger som fremgår av § 8-4-34 i det andre landet, eller det inngår i et produkt som er fremstilt der (MUL-kumulasjon). Det er ikke mulig å kombinere MUL-kumulasjon med kumulasjon etter annet ledd.

(5) Produkt med opprinnelse i et land i en regional sammenslutning som utføres til Norge fra et annet land i den samme sammenslutningen uten der å ha gjennomgått bearbeiding eller foredling utover de behandlinger som er beskrevet i § 8-4-34, beholder sin opprinnelse. Produkt med opprinnelse i et land i en regional sammenslutning kan uten hensyn til § 8-4-38 transporteres gjennom et annet land i sammenslutningen, også om ytterligere bearbeiding eller foredling finner sted der. Tilsvarende gjelder for MUL-kumulasjon, jf. fjerde ledd.

(6) Produkter som hører under kapitlene 1-24 i tolltariffen er unntatt fra regional kumulasjon innenfor SAARC-gruppen.

§ 8-4-39 oppheves.

 

                                                                       II

Endringene trer i kraft straks.

 

Til toppen