Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2018 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-15 annet ledd.

I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 5-15-1 skal lyde:

§ 5-15-1. Gaver i arbeidsforhold

(1) Gaver fra egen arbeidsgiver til en verdi av inntil 8 000 kroner regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven gis etter minst 20 års tjenestetid i bedriften og består av annet enn pengebeløp. Det samme gjelder når slike gaver gis etter minst 10 års ytterligere tjenestetid.

(2) Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver i arbeidsforhold til en verdi av inntil 4000 kroner per år regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgaver regnes gaver i anledning av at

a. bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25,

b. mottakeren gifter seg,

c. mottakeren fyller 50 år, og deretter hvert tiende år,

d. mottakeren slutter etter minst 10 år i bedriften eller går av med pensjon.

(3) Gaver i arbeidsforhold til en verdi av inntil 1 000 kroner per år regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp.

(4) Gaver fra egen arbeidsgiver etter foregående ledd er bare skattefrie dersom gaven gis etter en generell ordning. Dersom beløpsgrensene overstiges, er overstigende beløp skattepliktig inntekt. Beløpsgrensene i annet og tredje ledd gjelder samlet for gaver både fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.

Overskriften til § 5-15-2 skal lyde:

§ 5-15-2. Gaver utenfor arbeidsforhold

§ 5-15-3 skal lyde:

§ 5-15-3. Personalrabatter

(1) Personalrabatter på varer og tjenester som mottas i et arbeidsforhold regnes ikke som skattepliktig inntekt for den del av rabattene som samlet gir en prisreduksjon på inntil 7 000 kroner per år. Hvis varer eller tjenester selges med mer enn 50 prosent rabatt, vil ikke rabatten for noen del være skattefri etter første punktum. Bestemmelsene i dette ledd gjelder varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i et annet selskap i samme konsern.

(2) Rabatter som ytes via arbeidsgivers leverandører eller kunder likestilles med personalrabatter etter første ledd.

(3) Rabatter som nevnt i første og annet ledd skal beregnes på grunnlag av varens eller tjenestens omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet.

§ 5-15-5 oppheves.

§ 5-15-6 til § 5-15-9 blir § 5-15-5 til § 5-15-8.

§ 5-15-5 annet og tredje ledd skal lyde:

(2) Dersom arbeidsgiver dekker et måltid til en verdi av inntil 200 kroner for arbeidstaker som arbeider minst 10 timer sammenhengende, regnes dette ikke som skattepliktig inntekt når arbeidsgiver kjøper inn måltidet eller dekker arbeidstakerens dokumenterte kostnader.

(3) Fordel ved privat tilgang til en eller flere aviser eller nyhetstjenester dekket av arbeidsgiver skal ikke regnes som skattepliktig inntekt for arbeidstaker når det foreligger tjenstlig behov for den ansatte til å disponere tjenesten. Med nyhetstjenester menes tjeneste som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-2 annet ledd.

Nåværende tredje til tolvte ledd blir fjerde til nytt trettende ledd.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.