Forskrift om endring i forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2022 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 omfinansforetak og finanskonsern §§ 14-2 og 14-3.

I

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV gjøres følgende endringer:

§ 4 skal lyde:

§ 4. Minstekrav for gjennomsnittlig risikovekt

Fra 31. desember 2022 og frem til 31. desember 2024 skal foretak som benytter IRB-metode, ha en gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom i Norge som ikke er lavere enn 20 prosent.

Fra 31. desember 2022 og frem til 31. desember 2024 skal foretak som benytter IRB-metode, ha en gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i næringseiendom i Norge som ikke er lavere enn 35 prosent.

§ 47 tredje ledd skal lyde:
Foretak som ikke benytter avansert IRB-metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko, og ikke er systemviktige etter § 30, skal for alle engasjementer anvende en sats for systemrisikobuffer på 3 prosent frem til 31. desember 2023.

II

Forskriften trer i kraft 31. desember 2022.