Forskrift om endring i forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet

Fastsatt av Finansdepartementet 28. oktober 2019 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 14-8 syvende ledd.

I

I forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet skal § 53b nytt femtende ledd lyde:

(15) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 1zi (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1285 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2019 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.