Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 1. oktober 2020 i medhold av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter § 10.

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter gjøres følgende endringer:

Ny § 11 a skal lyde:

§ 11 a. Bytte av bank

Garanterte lån kan frem til 31. desember 2020 refinansieres av et finansforetak uten hinder av § 11. Ved refinansiering skal lånebeløp og eventuelle sikkerheter videreføres uendret. Lånet som refinansieres, skal nedbetales i sin helhet av finansforetaket som overtar lånet.

Finansforetak som refinansierer et garantert lån, overtar risikoen for garantiens gyldighet og har ansvar for at kravene i loven og forskriften er oppfylt, med unntak av vilkåret i forskriften § 4 første ledd.

Ansvaret for innbetaling av garantiprovisjon og garantiavgift etter §§ 16 og 17 skal deles forholdsmessig mellom finansforetakene. Begge finansforetak skal oppfylle forskriften § 19 for den tid foretaket er eller var långiver.

GIEK kan stille krav etter § 21 femte ledd også overfor finansforetak som tidligere har vært långiver.

§ 23 første ledd skal lyde:

Finansforetaket skal hver måned rapportere til GIEK om lån som er innfridd eller refinansiert av annet finansforetak i løpet av måneden, betalingsmislighold ut over 30 dager, samt oppstått mislighold som nevnt i § 21 første ledd.

II

Forskriften trer i kraft straks.