Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2022 nr. 323 om forsikringsavtaler

Fastsatt ved kgl.res. 14. oktober 2022 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) § 1-3 annet ledd annet punktum, § 2-5, § 22-2 annet punktum og § 22-3 fjerde ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no