Høring - forslag til endring i forsikringsavtaleforskriften (definisjonen av store risikoer)

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i forsikringsavtaleforskriften § 1. Forslaget gjelder definisjonen av store risikoer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2022

Vår ref.: 22/3699

Høring - forslag til endring i forsikringsavtaleforskriften (definisjonen av store risikoer)      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om forsikringsavtaler på høring. Forslaget gjelder definisjonen av store risikoer i § 1 i forskriften.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. september 2022.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Kirsten Lange
seniorrådgiver

Departementene

 

Datatilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Konkurransetilsynet

Namsfogden i Oslo

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Norges Bank

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Senteret for et aldersvennlig Norge

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvalterne

Verdipapirsentralen

Økokrim

 

Aconto.no AS

Advokatforeningen

Ambita

American Express

Bank Norwegian AS

Coop Norge Handel AS

Den norske Forsikringsforening

EnterCard Norge AS

Entreprise Europe Network

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Gatejuristen

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Gjensidige forsikring

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Alert Norway

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

If Skadeforsikring

IKT Norge

Inkassoklagenemnda

Innovasjon Norge

Iper Direkte AS

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juristforbundet

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KLP - Kommunal Landspensjonskasse

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Komplett Bank ASA

Landsorganisasjonen i Norge

Lendo AS

Mastercard

Nordax Bank AB

Norges forskningsråd

Norges Kreditorforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)

Norsk Forsikringsjuridisk forening

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk regnesentral

Norsk Takst

Norsk Venturekapitalforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres forening

Norske Forsikringsmegleres forening

Norske Kredittopplysningsbyråers forening

NorStella

Norwegian Air Shuttle ASA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

OBOS (Oslo bolig og sparelag)

Oslo Børs ASA

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Protector Forsikring ASA

Resurs Bank AB NUF

Rettspolitisk forening

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Santander Consumer Bank AS 

Scandinavian Airlines System AB

SEB Kort Bank AB, Oslofilialen

Senior Norge

SMB Norge

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Standard Norge

Telenor

Telia Norge

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

TietoEvry

Tryg Forsikring

Unio

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

YA Bank

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Handelshøyskolen BI

Norges handelshøyskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)