Forskrift om endring i forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2021 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets vedtak om engangsavgift

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

Ny § 2-7 skal lyde:

§ 2-7 Drosje tilpasset transport av rullestolbrukere

Som drosje tilpasset transport av rullestolbrukere (avgiftsgruppe k) anses personbil i avgiftsgruppe a som er tilpasset for og skal benyttes til transport av rullestolbrukere. Det er et vilkår at motorvognen er registrert på innehaver av løyve etter yrkestransportlova § 9, og er godkjent etter forskrift 3 desember 2009 nr. 1438 om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.

§ 4-6 første ledd skal lyde:

Dersom drosje tilpasset transport av rullestolbrukere tas ut av drosjevirksomhet innen tre år regnet fra første gangs registrering skal det betales tillegg i engangsavgiften. Dette gjelder også for personbil registrert før 1. januar 2019 på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje eller til transport av funksjonshemmede.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2022.