Forskrift om endring i forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2021 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets vedtak om engangsavgift

Se forskriften på lovdata.no