Forskrift om endring i forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14/1-15 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl §§ 3 og 5.

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del 2.1 nr. 4 (direktiv 90/427/EØF, endret ved direktiv 2008/73/EF, igjen endret ved vedtak 2009/436/EF) og del 2.2 nr. 26 (vedtak 96/79/EF).

I

Iforskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien gjøres følgende endringer:

EØS-henvisningsfeltet skal lyde:

EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (vedtak 96/510/EF, endret ved vedtak 2004/186/EF), del 2.1 nr. 4 (direktiv 90/427/EØF, endret ved direktiv 2008/73/EF, igjen endret ved vedtak 2009/436/EF), del 2.2 nr. 22 (vedtak 92/353 EØF), del 2.2 nr. 23 (vedtak 92/354 EØF), del 2.2 nr. 25 (vedtak 96/78 EF) og del 2.2 nr. 26 (vedtak 96/79/EF).

§ 7 første ledd skal lyde:

            Sæd, egg og embryo fra registrert dyr av hestefamilien skal ved innførsel fra eller utførsel til annen EØS-stat eller ved innførsel fra tredjeland følges av avstamnings- og avlssertifikat i henhold til respektiv modell vist i vedlegg 3 (3a-3c) utstedt av vedkommende lands myndighet. Istedenfor å bruke sertifikat som vist i vedlegg 3 (3a-3c), kan de samme opplysninger tas med i andre dokumenter som følger med sæden, eggene eller embryoene. I slike tilfeller skal myndighetene ha bekreftet at opplysningene er inntatt i de aktuelle dokumentene. Myndighetene i tredjeland skal ha brukt formulering a), og myndighetene i EØS-land skal ha brukt formulering b):

a)    for sæd, egg og embryo fra tredjeland: «Undertegnede bekrefter at disse dokumenter inneholder de opplysninger som er nevnt i vedtak 96/510/EF.»

b)    for henholdsvis sæd, egg og embryo som innføres fra eller utføres til annen EØS-stat: «Undertegnede bekrefter at disse dokumenter inneholder de opplysninger som er nevnt i den aktuelle delen av vedtak 96/79/EF.» 

§§ 9 til og med 17 oppheves. 

Ny § 18a skal lyde: 

§ 18a Dyrevelferd ved avl

            Det er i henhold til lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 25 forbudt å drive avl av hestedyr, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som endrer arveanlegg slik at de påvirker eller kan påvirke fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg. 

§ 20 første ledd skal lyde:

            Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften, med unntak av § 5.

Vedlegg 1 punkt 3 skal lyde:

ha etablert:

a) et system for utlevering av opplysninger (om f.eks. ytelser), som kan benyttes til å bedømme dyr av hestefamilien med henblikk på rasens forbedring, avl eller rasens bevaring,

b) når det dreier seg om en instans som fører den opprinnelige stambok for rasen:

- et registreringssystem for avstamning, en definisjon av rasens (eller rasenes) karakteristika eller av den populasjon som omfattes av stamboken,

- et basissystem for identifikasjon av dyrene,

- avlsmål gjennom en avlsplan

- en inndeling av stamboken i flere avsnitt, dersom det er ulike vilkår for inntak av dyr i stamboken, eller dersom det er ulike framgangsmåter ved klassifisering av dyr som blir innført i stamboken,

- et system for oppføring av foreldre og besteforeldre fra en eller flere andre stambøker dersom dette er nødvendig, 

Introduksjonsteksten til vedlegg 4 skal lyde: 

Trykk her for å se vedlegget: 

I vedlegg 4 skal overskriften «VEDLEGG 5» strykes.

II

Endringene trer i kraft straks

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov