Forskrift om endring i forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 20.12.2023 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) §§ 1-8 og 13-6.

I

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) gjøres følgende endringer:

Ny del XIV skal lyde:

Del XIV. Foretaksspesifikke kapitalkrav og kapitalkravsmargin (pilar 2)

Ny § 46 i ny del XIV skal lyde:

§ 46 Foretaksspesifikke krav til kapital

Foretaksspesifikt vektet kapitalkrav (pilar 2-krav) skal oppfylles med minst tre fjerdedeler kjernekapital, og minst tre fjerdedeler av kjernekapitalen skal oppfylles med ren kjernekapital. Foretaksspesifikt krav til uvektet kjernekapitalandel skal oppfylles med kjernekapital.

Foretaksspesifikke kapitalkrav fastsatt av Finanstilsynet i enkeltvedtak (vedtak om pilar 2-krav) som er datert før 1. juni 2022, kan med virkning fra 31. desember 2023 oppfylles i tråd med kravene til kapitalsammensetning som følger av første ledd.

Dersom det er nødvendig på grunn av særlige, foretaksspesifikke forhold, kan Finanstilsynet beslutte at foretaksspesifikke kapitalkrav skal oppfylles med en høyere andel kjernekapital eller ren kjernekapital enn det som følger av første og andre ledd.

 

Nåværende del XIV blir ny Del XV.

Nåværende §§ 46 og 47 blir ny §§ 47 og 48.

 

II

Endringene trer i kraft 31. desember 2023.