Forskrift om endring i forskrift om planteforedlerrett

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. juni 2015 med hjemmel i lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett (planteforedlerloven) § 26 annet ledd femte og sjette punktum og delegeringsvedtak 14. mai 1993 nr. 345.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov