Forskrift om endring i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 26. februar 2020 med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 1, § 2 og § 31.

Se forskriften på lovdata.no