Forskrift om endring i forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn

Fastsatt av Finansdepartementet 26. mai 2023 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 9.

Se forskriften på lovdata.no