Forskrift om endring i forskrift til skattebetalingsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2019 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 10-4.

Se forskriften på lovdata.no