Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2019 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-14 fjerde ledd bokstav d.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 5-14-12 første ledd bokstav a og f skal lyde:

a) selskapets gjennomsnittlig antall årsverk var 12 eller færre, og samlede driftsinntekter og balansesum var 16 millioner kroner eller mindre, i inntektsåret før tildeling av opsjonen,

f) selskapet har ikke utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte og var ikke i økonomiske vanskeligheter på tildelingstidspunktet.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.