Forskrift om endring i låneformidlingsforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 30.06.2023 med hjemmel i lov 16. desember 2022 nr. 91 om låneformidling (låneformidlingsloven) § 10-2.

I

I forskrift 28. juni 2023 nr. 1154 låneformidling (låneformidlingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 6-2 tredje ledd skal lyde:

(3) Finansagenter som må ha tillatelse etter låneformidlingsloven § 2-2 jf. § 2-1, finansagenter som skal registreres hos Finanstilsynet etter reglene i låneformidlingsloven § 2-3 og aksessoriske låneformidlere som skal registreres etter låneformidlingsloven § 2-4 jf. § 2-1 annet ledd, må oppfylle lovens krav innen ett år etter lovens ikrafttredelse. Det samme gjelder for finansforetakenes plikter etter denne forskrift § 2-2.

 

II

Endringen trer i kraft 1. juli 2023.