Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mai 2020 nr. 1030 om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2021 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 6-10 fjerde ledd annet punktum.

I

I midlertidig forskrift 20. mai 2020 nr. 1030 om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud gjøres følgende endring:

§ 3 annet punktum skal lyde:

Forskriften oppheves 1. januar 2023.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.