Forskrift om endring i skattebetalingsforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2019 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 16-42.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven gjøres følgende endring:

§ 16-42-1 første ledd bokstav a skal lyde:

a) naturgass og LPG etter særavgiftsforskriften § 3-6-9, § 3-6-11, § 3-21-5 og § 3-21-6,

II

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2020.