Forskrift om endringer i finansforetaksforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 21.12.2023 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) §§ 20A-1 og 20A-6.

I

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) gjøres følgende endringer:

Ny § 20A-8 skal lyde:

§ 20A-8 Dekning av krav mot det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S, dets konkursbo

(1) Krav etter lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring (yrkesskadeforsikringsloven) tegnet av norske arbeidsgivere direkte (ved grensekryssende virksomhet) i det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S, skal dekkes av garantiordningen på samme vilkår som krav som dekkes av garantiordningen etter § 20A-1.

(2) Utbetalinger fra garantiordningen i henhold til første ledd skal belastes statskassen, ikke garantiordningens medlemmer. Staten trer ved utbetaling inn i de skadelidtes krav mot Alpha Insurance A/S, dets konkursbo.

(3) Statskassen skal også dekke garantiordningens administrative kostnader knyttet til behandling og utbetaling av krav etter første ledd.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2024.