Forskrift om endringer i forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10

Fastsatt av Finansdepartementet 17. oktober 2022 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 10 tredje ledd.

I

I forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10 gjøres følgende endringer:

§ 7 første ledd andre og tredje punktum oppheves. Fjerde punktum blir andre punktum.

§ 7 fjerde ledd oppheves.

II

I forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10 gjøres følgende endringer:

§ 7 nytt fjerde ledd skal lyde:

Skatteloven § 13-3 gjelder tilsvarende ved skattefastsettingen av alminnelig inntekt i sokkeldistriktet selv om det er gitt samtykke til transaksjonen etter denne paragrafen.

§ 8 nytt fjerde ledd skal lyde:

Skatteloven § 13-3 gjelder tilsvarende ved skattefastsettingen av alminnelig inntekt i sokkeldistriktet selv om det er gitt samtykke til transaksjonen etter denne paragrafen.

III

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Endringene under II trer i kraft straks med virkning for transaksjoner der samtykke etter forskrift 1. juli 2009 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10, er gitt fra og med 8. april 2022.