Forskrift om endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 20.12.2023 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 19-5 tredje og fjerde ledd, samt § 19-7 annet ledd.

 

I

 

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

Kapittel § 19 skal lyde:

Kapittel 19. Særregler ved skattlegging av havbruksvirksomhet

§ 19-5 Skatteavregningspriser og prisråd for havbruk

§ 19-5-1. Bruk av skatteavregningspriser i grunnrenteskatten

Til bruk ved skattefastsettingen kan prisrådet for havbruk fastsette skatteavregningspriser for laks, ørret og regnbueørret fra grunnrenteskattepliktig virksomhet, jf. skatteloven § 19-1.

§ 19-5-2. Verdsetting av kontrakter for løpende salg og salg til fastpris mv.

(1) Skatteavregningsprisen skal svare til hva laks, ørret og regnbueørret ved merdkanten kunne ha vært omsatt for mellom uavhengige parter i et fritt marked. Med uavhengige parter menes parter som ikke er i et interessefellesskap som kunne ha påvirket avtalt pris, jf. skatteloven § 13-1. Ved verdsettingen skal det blant annet tas hensyn til oppnådde og noterte priser for laks, ørret og regnbueørret, med nødvendig justering for kvalitetsforskjeller og transportkostnader mv. til aktuelle markeder, leveringstid, betalingstid og vilkår for øvrig, oppnådde og noterte priser for solgt produkt med nødvendig justering for bearbeiding mv. og eventuelle andre sammenlignbare priser eller verdsettinger. Det skal tas hensyn til om interessefellesskap eller andre forhold kan ha påvirket prisfastsettingen.

(2) Skatteavregningsprisen for henholdsvis fastpriskontrakter og avtaler om finansiell sikring, jf. skatteloven § 19-5 første ledd bokstav d, skal svare til hva laks, ørret og regnbueørret ved merdkanten kunne ha vært omsatt for mellom uavhengige parter i et fritt marked på tidspunktet for kontraktsinngåelsen (fremtidspriser).  

§ 19-5-3. Fastsettingen av skatteavregningspriser

(1) Skatteavregningspriser som fastsettes av prisrådet etter § 19-5-2, fastsettes etterskuddsvis, for laks, ørret og regnbueørret som selges i et bestemt tidsrom, av en bestemt kvalitet og vekt. Skatteavregningspriser fastsettes fire ganger årlig, etter utløpet av hvert kvartal. Skatteavregningsprisene kan likevel settes med et annet intervall dersom prisrådet finner det hensiktsmessig.

(2) Skatteavregningspris fastsettes normalt for en enkelt uke. Skatteavregningspris kan fastsettes for en kortere eller lengre periode enn en enkelt uke dersom prisrådet finner det hensiktsmessig og det ikke er urimelig.

(3) Prisrådet kan unnlate å fastsette skatteavregningspris for enkelte salg, kvaliteter eller produksjonsområder når særlige hensyn tilsier det.

(4) Departementet kan bestemme at skatteavregningspris ikke skal fastsettes for enkelte salg, kvaliteter eller produksjonsområder.

§ 19-5-4. Forberedende saksbehandling

(1) Grunnrenteskattepliktig etter skatteloven § 19-2 kan innen fire uker etter hvert kvartal gi uttalelse om skatteavregningspriser for vedkommende kvartal. Prisrådet kan også innkalle de skattepliktige til drøfting og innhenting av ytterligere opplysninger.

(2) Prisrådet skal deretter, enten skriftlig eller i møte med de berørte grunnrenteskattepliktige, gi en foreløpig vurdering av prisingsspørsmålet. Etter at de foreløpige vurderinger er kunngjort for de berørte grunnrenteskattepliktige, kan disse avgi uttalelse innen to uker. Når prisrådet finner grunn til det, kan det settes lengre frister for uttalelse.

§ 19-5-5 Særlige regler om partsinnsyn

Skjønnsmessige holdepunkter og tallfesting av disse i tilknytning til skjønnet anses ikke som faktiske opplysninger og bearbeiding av faktum etter forvaltningsloven § 18 c. Øvrige berørte parter har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokumenter som er lagt frem for prisrådet av en part, med mindre denne parten ønsker dokumenter eller deler av disse gjort kjent for andre berørte parter.

§ 19-5-6. Taushetsplikt 

(1) Skatteforvaltningsloven § 3-1 første ledd gjelder tilsvarende for medlemmer i prisrådet, sekretariatet for prisrådet og klageorganet. For øvrig gjelder forvaltningsloven §§ 13 a til 13 e som utfyllende regler, likevel slik at reglene i § 19-5-5 om partsinnsyn går foran.

(2) Opplysninger som prisrådet får etter § 19-5-9 kan gis til skattemyndighetene uten hinder av taushetsplikten.

§ 19-5-7. Klage

Prisrådets vedtak om skatteavregningspris kan påklages til Fiskeridirektoratet. Klage må være innkommet til prisrådet innen 30 dager etter at vedtaket er fattet. De øvrige parter skal uten ugrunnet opphold underrettes om klagen og ha anledning til å slutte seg til klagesaken, selv om de ikke har påklaget vedtaket innen fristens utløp. § 19-5-5 gjelder tilsvarende. Fiskeridirektoratet kan ikke instrueres, verken generelt eller i enkeltsaker, når det behandler klager på prisrådets vedtak. 

§ 19-5-8. Søksmål

Søksmål om gyldigheten av vedtak om skatteavregningspris kan ikke reises med mindre klagemulighetene etter denne forskriften er utnyttet. For øvrig gjelder forvaltningsloven § 27 b annet punktum.

§ 19-5-9. Opplysnings- og dokumentasjonsplikt

(1) Grunnrenteskattepliktige etter skatteloven § 19-2 plikter å gi alle opplysninger som kreves for fastsetting av skatteavregningspris. Vedkommende skal også gi ytterligere opplysninger dersom disse må antas å være av betydning for verdsetting av laks, ørret og regnbueørret etter skatteloven § 19-5 tredje ledd.

(2) Opplysninger om salg mv. av laks, ørret og regnbueørret kan bl.a. kreves gitt på særskilt prisoppgaveskjema som fastsettes av departementet. Prisoppgaven skal innsendes til prisrådet. Departementet fastsetter frist for innsending av prisoppgave.

(3) Endringer i innsendte opplysninger skal meddeles prisrådet innen 15 dager etter at den oppgavepliktige er blitt kjent med endringen.

(4) Prisrådet kan pålegge skattepliktig etter skatteloven § 19-2 å sende inn kopi av avtale om salg av laks, ørret og regnbueørret. Dersom salg har skjedd til nærstående part, kan skattepliktig pålegges å sende inn kopi av avtale om nærstående selskaps salg til uavhengig part.

(5) Skatteforvaltningsloven § 14-1 og § 14-2 gjelder tilsvarende ved overtredelse av bestemmelsene i de foregående ledd.

(6) Dersom skattepliktig ønsker å få lagt til grunn ved skattefastsettingen skatteavregningspris for avtaler om finansiell sikring fastsatt av prisrådet, jf. § 19-5-2 annet ledd, må skattepliktig rapportere slaktevolum, kontraktspris og dato for kontraktsinngåelse senest én uke etter bindende inngått kontrakt med uavhengig part, på en av prisrådet nærmere fastsatt måte.

§ 19-5-10. Prisråd for havbruk

(1) Prisrådet skal bestå av minst fem medlemmer, hvorav en leder og en nestleder.

(2) Funksjonstiden for medlemmer og varamedlemmer er to år. I det enkelte tilfelle kan det fastsettes en annen funksjonstid for å sikre kontinuitet i rådet.

(3) Prisrådet kan fatte vedtak når minst fire av rådets medlemmer eller deres varamedlemmer er til stede, og et flertall av de tilstedeværende stemmer for vedtaket.

(4) Drøftelser med berørte parter eller innhenting av opplysninger kan, etter prisrådets nærmere bestemmelse, overlates til et medlem eller et utvalg, eller til rådets sekretariat.

§ 19-5-11. Definisjoner

(1) Med fastpriskontrakt menes bindende inngått avtale om levering av laks, ørret og regnbueørret med en varighet på minimum én måned.

(2) Med slaktevolum menes kilogram sløyd fisk, omregnet etter forskrift om særavgifter § 3-24-2.

§ 19-7. Rentebestemmelse for skattlegging av havbruksvirksomhet

19-7-1 Rente for fremføring av negativ grunnrenteinntekt  

Den risikofrie renten ved fremføring av negativ grunnrenteinntekt, jf. skatteloven § 19-7 annet ledd, skal for det enkelte inntektsår være årsgjennomsnittet av renten på statskasseveksler med 12 måneders gjenstående løpetid, korrigert til renten etter skatt på alminnelig inntekt. Renten avrundes til nærmeste tiendels prosentpoeng. Departementet beregner og kunngjør renten for det enkelte inntektsår i januar i året etter inntektsåret.

                                                                                               II

Endringene under I skal tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024.