Forskrift om endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 23. mai 2024 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 14-62 tredje ledd.

 

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 14-62-2 annet ledd skal lyde:

(2)  Dersom driftsmidlet har inntaksverdi lavere enn 30 000 kroner, kan inntaksverdien føres til fradrag i inntaksåret.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024.