Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og forskrift 6. november 2020 om endringer i forskrift 29. juni 2020 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-12, jf. forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4 a sjette ledd, og midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2, jf. delegeringsvedtak 19. juni 2020 nr. 1244.

I

 

I forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer:

 

 • 1 bokstav i og j skal lyde:

 

 1. EØS-borger som er bosatt i tredjeland
 2. ektefelle, registrert partner, samboer eller mindreårige eller voksne barn eller stebarn til EØS-borger som nevnt i bokstav i, når disse reiser til Norge sammen med, eller slutter seg til EØS-borgeren i Norge

 

 • 2 bokstav a skal lyde:

 

 1. utlending som er bosatt i EØS-området, Andorra, Monaco, San Marino, Sveits eller Vatikanstaten

 

 • 3 bokstav q og u skal lyde:

 

 1. utlending som har en av følgende familierelasjoner til en person bosatt i Norge:
 2. ektefelle, registrert partner eller samboer
 3. mindreårige eller voksne barn eller stebarn
 4. foreldre eller steforeldre
 5. mindreårige eller voksne barnebarn eller stebarnebarn
 6. besteforeldre eller stebesteforeldre
 7. etablert kjæresteforhold med minimum ni måneders varighet der partene har møtt hverandre fysisk, samt kjærestens mindreårige barn

 

 1. ektefelle, registrert partner, samboer eller mindreårige eller voksne barn eller stebarn til norsk borger som er bosatt i utlandet, når disse reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren eller slutter seg til denne i Norge

 

 

II

 

I forskrift 6. november 2020 nr. 2248 om endringer i forskrift 29. juni 2020 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer:

 

 • 4 a annet ledd skal lyde:

 

Første ledd gjelder ikke for

 1. utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven, jf. lovens § 2 første ledd bokstav a
 2. utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, og det er fare for liv og helse om innreise nektes
 3. utlendinger som er i transitt
 4. utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller studere, med unntak av helsepersonell som har vært mer enn sju dager utenfor Norge
 5. utlendinger som søker beskyttelse i riket (asyl), eller på annen måte påberoper en rett til internasjonal beskyttelse på grunn av fare ved forfølgelse mv., jf. lovens § 2 første ledd bokstav b
 6. utlendinger med innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35, jf. § 4 bokstav d
 7. utlendinger med oppholdstillatelse i Norge etter utlendingslovens bestemmelser om familieinnvandring, jf. § 4 bokstav a, eller familiemedlem til EØS-borger som skal bosette seg i Norge, jf. § 1 bokstav e, dersom referansepersonen er unntatt kravet om negativ test for SARS-CoV-2 ved innreise til Norge
 8. utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4eller  1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. § 3 bokstav f
 9. ektefelle, samboer eller barn av utsendt utenrikstjenestemann ved norsk utenriksstasjon som nevnt i § 3 bokstav k
 10. utlendinger som er invitert av norske myndigheter for å delta i internasjonale forhandlinger og annet, og utlending som er en del av delegasjoner som kommer til Norge i henhold til Norges internasjonale forpliktelser, jf. § 3 bokstav m
 11. militært personell som nevnt i utlendingsforskriften § 1-7 annet eller tredje ledd dersom de ankommer Norge med ikke-kommersiell transport
 12. utlendinger som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag, jf. § 3 bokstav d
 13. innehaver av gyldig luftfartssertifikat som nevnt i § 3 bokstav i
 14. sjømenn som nevnt i § 3 bokstav j
 15. utlendinger som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, jf. covid-19-forskriften § 4

 

III

 

Forskriften trer i kraft 8. november 2020 kl. 24.00.