Forskrift om endringer i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (petroleumsskatteforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 17. oktober 2022 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. §§ 3 c annet ledd og 5 sjette ledd (opphevet ved lov 17. juni 2022 nr. 47 om endringer i petroleumsskatteloven) og § 8.

Se forskriften på lovdata.no