Forskrift om gjennomføring av revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) for pensjonsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2022 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr.44 om forsikringsvirksomhet §§ 2-7 femte ledd og 3-24 tredje ledd og lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern §§ 12-28, 13-4 fjerde ledd og 13-10 fjerde ledd.

I

I forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) gjøres følgende endringer:

Overskriften til kapittel 8 skal lyde:

Kap. 8. Kontoføring og pensjonsoversikt   

Ny § 8-7 skal lyde:

§ 8-7 Krav til informasjon i pensjonsoversikten

Pensjonsoversikten skal være skriftlig og på norsk og skal gjøres tilgjengelig for hvert enkelt medlem vederlagsfritt. Kravet til skriftlighet er ikke til hinder for at foretaket benytter elektronisk kommunikasjon så lenge medlemmet ikke har reservert seg mot slik kommunikasjon. Bruk av elektronisk kommunikasjon må sette medlemmet i stand til å lagre informasjonen og gi mulighet til uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen for bruk i et tidsrom som er tilstrekkelig for formålet. 

Pensjonsoversikten skal inneholde personopplysninger om medlemmet, herunder angivelse av medlemmets pensjonsalder, navnet på foretaket, dets adresse og pensjonsordningens polisenummer. Pensjonsoversikten skal inneholde informasjon om

a) pensjonsbeløpene er garanterte eller om pensjonsbeløpet avhenger av pensjonskapitalens verdiutvikling,

b) forventet fremtidig nivå på medlemmets pensjon basert på medlemmets antatte pensjonsalder,

c) opptjente pensjonsrettigheter eller oppspart pensjonskapital,

d) innbetalinger fra arbeidsgiver eller fra medlemmet i foregående år og kostnader som er belastet av foretaket,

e) verdien av de midler som er knyttet til pensjonsordningen som helhet.

Hvis pensjonsprognosene etter annet ledd bokstav b) er basert på økonomiske scenarioer, skal informasjonen også omfatte det best tenkte scenarioet og et ugunstig scenario. For ytelsesbaserte pensjonsordninger skal prognosene gjenspeile de forutsetningene som inngår i premieberegningsgrunnlaget. Det skal klart fremgå at prognosene kan avvike fra endelig faktisk verdi på pensjonen. For kommunale pensjonsordninger gjelder annet ledd bokstav b så langt det passer.

Til medlemmer i pensjonsordninger som er etablert i samsvar med tjenestepensjonsloven eller innskuddspensjonsloven skal den kontoinformasjonen som foretaket plikter å gi medlemmene etter regler gitt i eller i medhold av disse lovene, inngå i pensjonsoversikten.

Pensjonsoversikten skal også angi hvor og hvordan medlemmet kan innhente utfyllende informasjon om sine rettigheter, herunder nærmere opplysninger om forutsetninger som ligger til grunn for informasjon om fremtidig pensjon etter annet ledd bokstav b) og om foretakets virksomhet og kapitalforvaltning.

§ 11-1 skal lyde:

§ 11-1. Informasjon om pensjonsordningen

Informasjonen til medlemmer om pensjonsordningen og om pensjonsforetaket etter forsikringsvirksomhetsloven § 2-7 første ledd skal minst omfatte

a) navnet på pensjonsforetaket og hvilken myndighet som har gitt foretaket konsesjon,

b) hvilke rettigheter og plikter partene i pensjonsordningen har,

c) opplysninger om investeringsprofilen,

d) eventuelle økonomiske risikoer som bæres av medlemmene,

e) eventuelle garantier knyttet til ytelser,

f) rettigheter ved endringer av regelverket for pensjonsordninger,

g) kostnadsstrukturen for kostnader som bæres av medlemmene,

h) valgmuligheter knyttet til utbetaling av pensjoner,

i) ordninger for overføring av pensjonsrettigheter.

For pensjonsordninger med investeringsvalg for medlemmene skal det informeres om

a) avkastning på pensjonsordningens midler i de fem foregående år,

b) ulike investeringsprofiler og alternative investeringsvalg som pensjonsforetaket tilbyr,

c) eventuelle standardporteføljer og risikoreduserende tiltak når medlemmet har nådd en alder med få år igjen til uttak av pensjon,

d) at medlemmene på forespørsel har rett til å motta opplysninger etter verdipapirfondloven § 8-2 (prospekt) og § 8-3 (nøkkelinformasjon) for fond som inngår i porteføljen.

§ 11-2 skal lyde:

§ 11-2. Informasjon til medlemmer med få år igjen til uttak av pensjon

Medlemmer skal i god tid før fastsatt pensjonsalder, og når medlemmet anmoder om det, få informasjon om valgmuligheter knyttet til utbetaling av pensjoner.   

§ 11-3 skal lyde:

§ 11-3. Informasjon til pensjonister

Pensjonister skal regelmessig få informasjon om løpende pensjon og om utbetalingsmuligheter. Pensjonister som bærer investeringsrisiko skal motta regelmessige opplysninger om verdi og avkastning på eiendelene. Hvis verdien av eiendelene reduseres vesentlig skal dette varsles straks. 

§ 11-4 skal lyde:

§ 11-4. Informasjon til potensielle medlemmer og nye medlemmer

Medlemmer som ikke automatisk tas opp i en pensjonsordning og nye medlemmer skal opplyses om eventuelle valgmuligheter og minst gis informasjon som følger av § 11-1. Pensjonsforetaket skal opplyse om og eventuelt hvordan det i kapitalforvaltningen tar hensyn til faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring. Pensjonsforetaket skal også informere om hvordan ytterligere opplysninger om pensjonsordningen og pensjonsforetaket kan fremskaffes.  

§ 11-5 oppheves.


II

I forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll gjøres følgende endringer:

§ 1 nr. 4 oppheves.

Någjeldende nr. 5 til 11 blir ny nr. 4 til 10.

 § 9 første ledd første punktum skal lyde:

Foretak som nevnt i § 1 første ledd nr. 1, 4 og 5 skal ha internrevisjon.III

I forskrift 21. desember 2015 nr. 1794 om overgangsregler mv. til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern gjøres følgende endringer:

 § 2 annet ledd oppheves. Någjeldende tredje ledd blir nytt annet ledd.

 

IV

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern gjøres følgende endringer:

§ 4-2 skal lyde:

§ 4-2. Pensjonsforetak

Reglene i finansforetaksloven § 4-3 gjelder for pensjonsforetak som vil forvalte en pensjonsordning som er underlagt lovgivningen i annen EØS-stat.

Meldingen etter finansforetaksloven § 4-3 første ledd skal også angi navnet på arbeidsgiverforetaket, adressen til arbeidsgiverforetakets hovedkontor og de vesentlige kjennetegn ved den pensjonsordning som skal forvaltes for arbeidsgiverforetaket.

Finanstilsynet skal senest innen tre måneder etter at meldingen fra pensjonsforetaket er mottatt, sende den til vertsstatens tilsynsmyndigheter. Finansforetaksloven § 4-3 annet ledd første punktum gjelder ikke. 

Pensjonsforetaket kan starte forvaltningen av pensjonsordningen når foretaket har mottatt opplysninger om hvilke regler i vertsstaten som skal gjelde for virksomheten og senest seks uker etter at vertsstatsmyndigheten har mottatt meldingen fra Finanstilsynet.

§ 5-7 skal lyde:

§ 5-7. Pensjonsforetak med hovedsete i en annen EØS-stat

Reglene i finansforetaksloven § 5-5 og bestemmelsene i denne paragrafen gjelder for pensjonsforetak med hovedsete i en annen EØS-stat som vil forvalte en pensjonsordning som er underlagt norsk pensjonslovgivning.

Pensjonsforetak som nevnt i første ledd kan starte forvaltningen av pensjonsordningen når foretaket har mottatt opplysninger om hvilke regler som skal gjelde for virksomheten i Norge og senest seks uker etter at Finanstilsynet har mottatt meldingen fra tilsynsmyndighetene i pensjonsforetakets hjemstat. Finansforetaksloven § 5-5 første ledd annet, tredje og fjerde punktum gjelder ikke.

§ 8-3 første ledd skal lyde:

Finansforetaksloven § 8-16 gjelder ikke finansforetak som i mer enn 12 måneder har hatt en samlet forvaltningskapital lavere enn 10 milliarder kroner eller inngår i finanskonsern med samlet forvaltningskapital lavere enn 10 milliarder kroner. Første punktum gjelder ikke forsikringsforetak og pensjonsforetak.

Ny § 12-3 skal lyde:

§ 12-3. Overdragelse av pensjonsordning fra pensjonsforetak i annen EØS-stat til norsk pensjonsforetak

Pensjonsforetak kan bare overta pensjonsordning med tilhørende eiendeler og forpliktelser fra pensjonsforetak hjemmehørende i en annen EØS-stat etter tillatelse fra Finanstilsynet.

Før tillatelse kan gis skal Finanstilsynet innhente forhåndssamtykke fra tilsynsmyndighetene i hjemstaten til pensjonsforetaket som ordningen overdras fra.

Søknad om tillatelse skal avslås hvis Finanstilsynet finner at

a) kostnadene ved overdragelsen belastes medlemmer eller pensjonister i de involverte pensjonsforetakene,

b) pensjonsforetakets virksomhet, finansielle stilling eller ledelsens egnethet ikke er forenlig med den planlagte overtakelsen,

c) de langsiktige interessene til eksisterende medlemmer og til medlemmer i pensjonsordningen som overdras, ikke er tilstrekkelig beskyttet,

d) pensjonsforetaket ikke oppfyller kravene til ansvarlig kapital på overdragelsestidspunktet,

e) eiendelene som skal overdras ikke er tilstrekkelige og hensiktsmessige til å dekke forpliktelser, avsetninger og rettigheter.

Finanstilsynet skal treffe vedtak innen tre måneder etter at det har mottatt fullstendig søknad. Hvis det ikke er fattet vedtak innen nevnte frist, regnes dette som et avslag som kan påklages.

Ved overdragelse av pensjonsordning som er underlagt lovgivningen i en annen EØS-stat, kan virksomheten starte syv uker etter at tillatelsen er gitt, eller på et tidligere tidspunkt hvis pensjonsforetaket har mottatt opplysninger om lovgivningen som gjelder for pensjonsordningen.

Ny § 12-4 skal lyde:

§ 12-4. Krav til søknad

Søknad etter § 12-3 skal inneholde

a) overdragelsesavtalen mellom pensjonsforetakene,

b) en beskrivelse av pensjonsordningen som skal overdras,

c) en beskrivelse av pensjonsforpliktelsene eller avsetningene som skal overdras, andre forpliktelser og rettigheter samt tilhørende eiendeler,

d) hvilken medlemsstat pensjonsforetaket som ordningen overdras fra er registrert i eller har tillatelse fra, og adressen til foretakets hovedkontor,

e) navn på arbeidsgiverforetaket og adressen til arbeidsgiverforetakets hovedkontor,

f) dokumentasjon fra pensjonsforetaket som pensjonsordningen overdras fra om at arbeidsgiverforetaket og et flertall av medlemmene har gitt forhåndsgodkjennelse til overdragelsen etter lovgivningen som gjelder for pensjonsordningen,

g) opplysninger om relevant lovgivning som gjelder for pensjonsordningen.

Ny § 12-5 skal lyde:

§ 12-5. Overdragelse av pensjonsordning fra norsk pensjonsforetak til pensjonsforetak i annen EØS-stat

Avtale om overdragelse av pensjonsordning hvor forpliktelsen består i Norge, kan bare inngås hvis arbeidsgiverforetaket og et flertall av medlemmene og et flertall av de forsikrede godkjenner avtalen. Som godkjennelse fra et flertall av medlemmene regnes også godkjennelse fra arbeidstakerrepresentanter som representerer et flertall av medlemmene. Avtale om overdragelse av pensjonsordning hvor forpliktelsen består i annen EØS-stat, skal følge regler om godkjenning der forpliktelsene består.

Etter anmodning fra tilsynsmyndigheten i hjemstaten til det overtakende pensjonsforetaket, skal Finanstilsynet gi forhåndssamtykke til overdragelsen. Slikt forhåndssamtykke kan ikke gis hvis Finanstilsynet finner at 

a) de langsiktige interessene til eventuelle gjenværende medlemmer og forsikrede, ikke er tilstrekkelig beskyttet,

b) medlemmenes eller de forsikredes individuelle rettigheter ikke er de samme etter overdragelsen,

c) eiendelene som skal overdras ikke er tilstrekkelige og hensiktsmessige til å dekke forpliktelsene som overdras.

Ny § 12-6 skal lyde:

§ 12-6. Overdragelser av porteføljer av individuelle kontrakter

Bestemmelsene i §§ 12-3 til 12-5 gjelder tilsvarende for overdragelse av portefølje av individuelle kontrakter utgått fra kollektive pensjonsordninger tegnet etter reglene i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven og porteføljer av kontrakter som omfattes av pensjonsforetakets konsesjon.

§ 15-10 skal lyde:

§ 15-10. Godtgjørelsesordninger i pensjonsforetak

Med "godtgjørelse" i bestemmelsen her menes det samme som "lønn og annen godtgjørelse" som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a. § 15-2 annet ledd annet punktum i forskriften her gjelder tilsvarende.  

Pensjonsforetak skal ha en godtgjørelsesordning for hele foretaket som skal bidra til å fremme god styring og kontroll med foretakets risikoer. Ordningen skal motvirke for høy risikotaking, bidra til å unngå interessekonflikter og være i tråd med de langsiktige interessene til foretaket og medlemmene i pensjonsordningene.

Hvis variabel godtgjørelse benyttes for ledende ansatte og ansatte med arbeidsoppgaver som er av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, skal sammensetningen av fast og variabel godtgjørelse være balansert og bygge på resultater oppnådd over tid. Den faste delen av godtgjørelsen skal være tilstrekkelig høy til at foretaket kan unnlate å utbetale den variable delen av godtgjørelsen.

Godtgjørelse til ansatte med kontrollansvar skal være uavhengig av resultatet i forretningsområdet de kontrollerer.

Godtgjørelsesordningen skal tilpasses virksomhetens organisering, art, omfang og kompleksitet.

Foretaket skal gjennomgå godtgjørelsesordningen minst én gang i året.

Foretaket skal regelmessig offentliggjøre relevant informasjon om godtgjørelsesordningen, med mindre annet følger av EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen).

 

V

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1503 om pensjonsforetak gjøres følgende endringer:

§ 16 skal lyde:

§ 16 Overgangsbestemmelse for forsikringsforpliktelsene

Pensjonskasser kan frem til og med 31. desember 2031 redusere verdien av forsikringsforpliktelsene etter § 14 annet ledd. Reduksjonen skal tilsvare en andel av differansen mellom:

a) forsikringsforpliktelsene beregnet etter § 14 annet ledd, og

b) summen av forsikringsmessige avsetninger etter § 2 fratrukket risikoutjevningsfondet,

for de tilfeller der beløpet nevnt i bokstav a er større enn beløpet nevnt i bokstav b.

Reduksjonen etter første ledd skal avtrappes lineært ved begynnelsen av hvert år, fra 81,25 prosent 1. januar 2019 til 0 prosent 1. januar 2032.

Finanstilsynet kan i forskrift fastsette nærmere regler om beregningen etter første ledd. 

Någjeldende §§ 17 og 18 oppheves. Någjeldende § 19 blir ny § 17.

§ 17 nytt femte og sjette ledd skal lyde:

Kapitalforvaltningsstrategien skal inneholde en vurdering av om faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring skal hensyntas i kapitalforvaltningen innenfor rammen av prinsippet om forsvarlig kapitalforvaltning. 

Kapitalforvaltningsstrategien skal sikre at det er klar uavhengighet og arbeidsdeling mellom enheter og personell med utøvende funksjoner, og enheter og personell med ansvar for overvåkning.

Nåværende § 20 blir ny § 18.

§ 18 annet ledd skal lyde:

Det skal være etablert rutiner for å overvåke at kapitalforvaltningen utøves i henhold til myndighetsfastsatte krav og pensjonsforetakets kapitalforvaltningsstrategi. Overvåkningen skal være betryggende i forhold til kapitalforvaltningens omfang, kompleksitet og risiko. I enkelte tilfeller vil særlig aktsom overvåkning av kapitalforvaltningen kreves, herunder knyttet til

  1. eiendeler som alene, eller når de vurderes i sammenheng, kan utgjøre en betydelig konsentrasjon av risiko,
  2. derivater og andre eiendeler som må antas å kunne være særskilt utsatt for vesentlige og brå verdiendringer,
  3. eiendeler som består av andeler i verdipapirfond eller lignende eiendeler hvor det kan forekomme opplåning, eller hvor det kan antas å være særskilt krevende å få en betryggende oversikt over de underliggende eiendeler og risikoen ved disse,
  4. eiendeler som verdsettes med utgangspunkt i skjønnsutøvelse, og hvor skjønnsutøvelsen må antas å ha ikke uvesentlig betydning for forsikringskunders tilgodehavende eller pensjonsforetakets resultater,
  5. eiendeler som overføres mellom pensjonsforetakets ulike porteføljer, samt
  6. investeringer i infrastruktur.

§ 18 femte ledd oppheves.

Nåværende § 21 blir ny § 19.

Nåværende § 22 blir ny § 20.

§ 20 første ledd annet punktum skal lyde:

Et pensjonsforetaket kan bare anvende derivater når det foreligger en betydelig handel med betryggende kursfastsettelse på derivatets underliggende.

§ 23 oppheves.

Någjeldende § 24 blir ny § 21.

I § 21 skal overskriften lyde:

§ 21 Investeringer i foretak som har pensjonsordning i pensjonsforetaket og forbud mot å stille garanti for lån til tredjemann

§ 21 første ledd skal lyde:

Et pensjonsforetak kan ikke stille garanti for lån til tredjemann.

Nåværende §§ 25 – 34 oppheves.

Nytt kapittel 6 skal lyde:

Kapittel 6 Krav til virksomheten

§ 22. Risikostyring og internkontroll

Pensjonsforetakets system for risikostyring skal minst omfatte

a) tegning og avsetninger,

b) balansestyring,

c) investeringer, herunder derivater, verdipapirisering og tilsvarende avtaler,

d) styring av likviditets- og konsentrasjonsrisiko,

e) styring av operasjonell risiko,

f) forsikringer og andre risikoreduserende teknikker,

g) relevante faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring,

h) eventuell avkastningsrisiko som bæres av medlemmer.

Ledere på alle vesentlige virksomhetsområder skal løpende vurdere gjennomføringen av pensjonsforetakets internkontroll. Foretakets daglige leder skal minst én gang årlig foreta en oppsummerende vurdering av om internkontrollen har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte og om det er behov for nye tiltak. Vurderingen skal forelegges styret til behandling.

Systemet for risikostyring og internkontroll skal omfatte tiltak for å sikre kontinuitet i utøvelsen av virksomheten, herunder beredskapsplaner.

§ 23. Gjennomgang av retningslinjer for risikostyring og internkontroll mv.

Pensjonsforetakets styre skal minst årlig vurdere retningslinjene og rutinene for risikostyring og internkontroll.

Pensjonsforetakets styre skal minst årlig evaluere sitt arbeid og sin kompetanse knyttet til risikostyring og internkontroll.

Kravet til opprettelse av risikoutvalg i finansforetaksloven § 13-6 fjerde ledd annet og tredje punktum, gjelder ikke for pensjonsforetak.

§ 24. Uavhengige kontrollfunksjoner

Pensjonsforetak skal sørge for at risikostyrings-, aktuar- og internrevisjonsfunksjoner utføres på en effektiv, objektiv og uavhengig måte.

Et pensjonsforetak kan tillate at én person eller en enhet ivaretar mer enn én funksjon som nevnt i første ledd. Første punktum gjelder ikke internrevisjonsfunksjonen.

Pensjonsforetak som bruker en person eller organisatorisk enhet som ivaretar en lignende funksjon i arbeidsgiverforetaket til å ivareta en funksjon som nevnt i første ledd, må godtgjøre hvordan det forhindrer eller håndterer interessekonflikter. 

Personer som utfører kontrollfunksjoner skal rapportere til pensjonsforetakets styre om alle vesentlige forhold innenfor sitt ansvarsområde.

Personer som utfører kontrollfunksjoner skal melde fra til Finanstilsynet hvis det er risiko for at pensjonsforetaket ikke vil oppfylle lov- eller forskriftskrav av vesentlig betydning for medlemmene, eller det er påvist vesentlig overtredelse av lover eller forskrifter som gjelder for pensjonsforetaket og pensjonsforetakets styre ikke innen rimelig tid har iverksatt hensiktsmessige tiltak for å rette på forholdet. Første punktum gjelder ikke dersom melding til Finanstilsynet vil kunne utsette personen som utfører kontrollfunksjoner for straff.

Krav til uavhengig kontrollfunksjon med ansvar for etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, jf. finansforetaksloven § 13-5 annet ledd første punktum, gjelder ikke for pensjonsforetak.

§ 25. Risikostyringsfunksjonen

Den uavhengige kontrollfunksjonen med ansvar for risikostyring skal påse at risikoene knyttet til pensjonsforetakets virksomhet er identifisert, målt, styrt og overvåket og skal rapportere om disse til pensjonsforetakets styre.

§ 26. Aktuarfunksjonen

Med forsikringsavsetninger menes i denne paragraf forsikringsmessige avsetninger etter § 2 og verdien av forsikringsforpliktelser etter § 14.

Aktuarfunksjonen skal påse at pensjonskassens virksomhet til enhver tid blir drevet på en forsikringsteknisk ansvarlig måte, herunder

a) samordne beregningen av forsikringsavsetninger,

b) sikre at metoder, modeller og forutsetninger i beregningen av forsikringsavsetninger er hensiktsmessige,

c) vurdere om dataene som benyttes i beregningen av forsikringsavsetninger er tilstrekkelige og av nødvendig kvalitet,

d) sammenlikne de forutsetninger som ligger til grunn for forsikringsavsetningene mot pensjonskassens erfaringer,

e) informere styret og ledelsen om hvorvidt beregningen av forsikringsavsetningene er pålitelige og tilstrekkelige,

f) uttale seg om pensjonskassens retningslinjer for tegning av forsikringer,

g) uttale seg om foretakets gjenforsikringsordninger er tilstrekkelige,

h) bidra til effektiv gjennomføring av risikostyringssystemet.

Aktuarfunksjonen skal også påse at tilordning av avkastning og overskudd ved forvaltning av midler samt overskudd på risikoresultat skjer i henhold til forsikringsvirksomhetsloven.

§ 27. Internrevisjonsfunksjonen

Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak unnta pensjonsforetak som forvalter pensjonsordninger med færre enn 100 medlemmer fra kravet om uavhengig kontrollfunksjon for internrevisjon i finansforetaksloven § 8-16 og § 13-5 annet ledd og forskrifter om internrevisjonsfunksjon gitt i medhold av bestemmelsene.

§  28. Egenvurdering av risiko

Pensjonsforetakets egenvurdering av risiko og samlet kapitalbehov etter finansforetaksloven § 13-6 skal tilpasses virksomhetens art, omfang og kompleksitet.

Egenvurderingen skal inneholde en redegjørelse for metoder og prosesser som foretaket benytter for å påvise og vurdere risikoer på kort og lang sikt og en beskrivelse av hvordan egenvurderingen er integrert i foretakets risikostyring og ved strategiske beslutninger.

Egenvurderingen skal inneholde en vurdering av risikoer for medlemmene knyttet til utbetaling av pensjonsytelser samt effektiviteten av korrigerende tiltak og en kvalitativ vurdering av de tiltak som sikrer pensjonsytelser, herunder eventuelle garantier og forsikringer. 

Hvis en kontrollfunksjon er utkontraktert til arbeidsgiverforetaket, skal egenvurderingen inneholde en beskrivelse av hvordan interessekonflikter forhindres.

Hvis det i kapitalforvaltningen skal tas hensyn til forhold som nevnt i § 17 femte ledd, skal egenvurderingen omfatte nye og fremtidige risikoer i forbindelse med klimaendringer, ressursbruk og miljø samt risikoer for avskrivinger av eiendeler som følge av regelendringer.

Egenvurderingen skal gjennomføres minst årlig og umiddelbart ved vesentlige endringer i risikoprofilen til pensjonsforetaket eller risikoprofilen til pensjonsordninger som forvaltes.

Egenvurderingen skal dokumenteres.

§ 29. Utkontraktering

Hvis et pensjonsforetak utkontrakterer virksomhet etter forsikringsvirksomhetsloven § 2-3 eller finansforetaksloven § 13-4, skal det inngås en skriftlig avtale mellom pensjonsforetaket og tjenesteyteren som klart beskriver partenes rettigheter og plikter. Avtalen skal sikre at pensjonsforetaket gis rett til løpende innsyn i og kontroll med den utkontrakterte virksomheten. Avtalen skal også sikre at Finanstilsynet når som helst gis tilgang til opplysninger fra og tilsyn med den utkontrakterte virksomheten der Finanstilsynet finner det nødvendig.

Utkontraktering må ikke føre til at kvaliteten på pensjonsforetakets styringssystem reduseres, at den operasjonelle risikoen øker eller til dårligere oppfølging av medlemmer.

Pensjonsforetaket skal påse at virksomhet som er utkontraktert er forsvarlig både ved valg av tjenesteyter og gjennom løpende overvåkning av den utkontrakterte virksomheten.

Ved utkontraktering av nøkkelfunksjoner til et foretak som ikke er under tilsyn fra Finanstilsynet eller tilsvarende tilsynsmyndigheter i et annen EØS-stat, skal personer som utfører nøkkelfunksjonene, fremlegge ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40.

Pensjonsforetaket skal sørge for at det besitter tilstrekkelig kompetanse til å håndtere utkontrakteringsavtalen.

Hvis et pensjonsforetak har utkontraktert oppgaver til et foretak som ikke er underlagt regler om godtgjørelsesordninger etter direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU eller 2014/65/EU, skal det i avtalen etter første ledd fremgå at bestemmelsene i finansforetaksforskriften § 15-10 om godtgjørelsesordninger gjelder tilsvarende for tjenesteyteren.

§ 30. Redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien

Pensjonsforetak skal utarbeide en skriftlig redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien som skal inneholde en beskrivelse av metoder for måling av vesentlige risikoer, systemet for styring og kontroll med risikoene, den strategiske aktivallokeringen med hensyn til pensjonsforpliktelsenes art og varighet, samt om og eventuelt hvordan kapitalforvaltningsstrategien tar hensyn til faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring.

Redegjørelsen skal jevnlig tas opp til fornyet vurdering og skal revideres etter enhver vesentlig endring av kapitalforvaltningsstrategien.

Redegjørelsen skal gjøres offentlig tilgjengelig.

Pliktene i første til tredje ledd kan oppfylles ved å gjøre foretakets kapitalforvaltningsstrategi offentlig tilgjengelig.

Nåværende § 35 blir ny § 31.


VI

Endringene trer i kraft 1. januar 2023.