Forskrift om gjennomføring av revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) for pensjonsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2022 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet §§ 2–7 femte ledd og 3–24 tredje ledd og lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern §§ 12–28, 13–4 fjerde ledd og 13–10 fjerde ledd.

Se forskriften på lovdata.no