Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om lovpålagte forsikringer mv. som er tegnet i britiske foretak og adgang til å yte forsikringstjenester mv. etter Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands (Storbritannia) uttreden fra Den europeiske union (EU)

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. 10. april 2019 med hjemmel i lov 29. mars 2019 nr. 9 om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union.

 

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften kommer til anvendelse dersom Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland trer ut av Den europeiske union uten en utmeldingsavtale som inneholder en overgangsperiode.

§ 2. Lovpålagt forsikring mv. som er tegnet i et britisk foretak før Storbritannias uttreden fra EU

Der det etter lov eller forskrift er krav om forsikring, og slik forsikring er tegnet i et foretak som før Storbritannias uttreden fra EU hadde tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i Norge basert på hjemlandstillatelse, jf. finansforetaksloven §§ 5-2 og 5-5, skal forsikringen anses som tegnet i en EØS-stat frem til utløpet av forsikringstiden eller til et tidspunkt fastsatt av Finanstilsynet i medhold av annet ledd. Det samme gjelder for krav til garanti, sikkerhet eller lignende stilt av forsikringsforetak eller kredittinstitusjon.

Finanstilsynet kan i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at forsikringer, garantier og sikkerhetsstillelser som nevnt i første ledd som etter avtalen løper ut senere enn ett år etter at Storbritannia har trådt ut av EU, ikke lenger anses som tegnet i en EØS-stat, eller sette vilkår for at de fortsatt skal anses som tegnet i en EØS-stat.

§ 3. Midlertidig adgang til å yte forsikringstjenester mv. fra foretak i Storbritannia

Et foretak som før Storbritannias uttreden fra EU hadde tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i Norge basert på hjemlandstillatelse, jf. finansforetaksloven §§ 5-2 og 5-5, kan etter Storbritannias uttreden fra EU fortsatt drive slik virksomhet, unntatt nytegning, fra forretningssted i Storbritannia eller Gibraltar overfor kunder i Norge uten tillatelse fra Finanstilsynet. Det samme gjelder for foretak med tillatelse til å stille garanti, sikkerhet eller lignende.

Finanstilsynet kan i forskrift eller enkeltvedtak fastsette nærmere bestemmelser om slik virksomhet, herunder fastsette at retten til å drive virksomhet som nevnt i første ledd skal opphøre. Det kan settes forskjellige opphørstidspunkter for forskjellige virksomheter. Finanstilsynet kan fastsette vilkår for virksomheten og gi pålegg om retting.

§ 4. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 13. april 2019.

Til toppen