Forskrift om matpoteter

Fastsatt av Landbruksdepartementet 30. april 1999 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3 og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret ved forskrifter 24 des 1999 nr. 1498, 29 mai 2000 nr. 551, 9 jan 2004 nr. 142 (bl.a hjemmel), 1 mars 2006 nr. 429.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov