Forskrift om oppgaveplikt i deltakerlignet selskap

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-9 nr. 1 tredje punktum.

§ 1       Levering av ligningsoppgave

(1)       Denne paragraf regulerer plikten til å levere selskapsoppgave og annen oppgave som nevnt i ligningsloven § 4-9.
(2)       Oppgaveplikten gjelder fra og med det året selskapet ble registrert i Foretaksregisteret. Oppgaveplikten gjelder også når det er registrert selskap i Foretaksregisteret uten at virksomhet er utøvet.
(3)       For uregistrert selskap gjelder oppgaveplikten fra og med det året selskapet begynner å utøve virksomhet.
(4)       Oppgaveplikten gjelder frem til selskapet blir skattemessig oppløst etter skatteloven § 10-44.
(5)       Oppgaveplikten gjelder likevel bare for stiftelsesåret og de to påfølgende år når
a)        Det er registrert selskap i Foretaksregisteret men aldri utøvet virksomhet, og
b)        Det registrerte selskapet verken har eiendeler eller skatteposisjoner.

§ 2       Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2015. Bestemmelsen i § 1 femte ledd får virkning for selskap som ble registrert i Foretaksregisteret i 2013 eller senere.

 

Tilhørende lov

Til toppen