Forskrift om oppheving av forskrift 14. juli 1994nr. 725 om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2 jf. nr. 3

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-8 nr. 2.

I

Forskrift 14. juli 1994 nr. 725 om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2, jf. nr. 3 oppheves.

II

Opphevingen under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov

Til toppen