Forskrift om oppheving av forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Fastsatt av Finansdepartementet 17. oktober 2022 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 3 bokstav i (opphevet ved lov 17. juni 2022 nr. 47 om endringer i petroleumsskatteloven).

 

 

Se forskriften på lovdata.no