Forskrift om overgangsregler mv. til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 21.12. 2015 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 23-2 første og fjerde ledd.

§ 1.  Virkeområde

Forskriften gjelder foretak og virksomhet mv. som er omfattet av finansforetaksloven.

§ 2.  Tidspunkt for oppfyllelse av krav i finansforetaksloven

Finansforetak som driver virksomhet som omfattes av finansforetaksloven når den trer i kraft, må oppfylle kravene i eller i medhold av lovens kapittel 1-7, 10-15 og 18-23, § 16-10 samt øvrige krav i loven som viderefører krav i lover som loven opphever, fra lovens ikrafttredelse.

Pensjonsforetak er inntil videre unntatt fra kravene i § 13-5 og § 13-6.

§ 13-6 fjerde ledd skal gjelde fra 1. juli 2016 for foretak som ikke har hatt plikt til å ha eget risikoutvalg før finansforetaksloven trer i kraft.

§ 3.  Videreføring av forskrifter

Forskrifter gitt med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven), og opphevede deler av lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven), gjelder også etter at finansforetaksloven har trådt i kraft.

Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak avgjøre at bestemmelser i forskriftene som nevnt i første ledd og i finansforetaksloven § 23-2 annet ledd likevel ikke skal gjelde.

§ 4.  Særskilte regler for pensjonskasser

Pensjonskasser skal til enhver tid ha forsikringstekniske avsetninger til dekning av premiereserven og tilleggsytelser beregnet etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven §§ 3-9 og

3-10, jf.§ 2-6 første ledd.

§ 5.  Overgangsregel om egnethetsvurderinger

Finansforetak skal innen 1. januar 2017 sende melding til Finanstilsynet med opplysninger som nevnt i finansforetaksloven § 3-1 fjerde ledd for personer som innehar stillinger som er omfattet av kravet til egnethetsvurderinger i finansforetaksloven § 3-5, og som ikke tidligere er egnethetsvurdert.

Reglene om melding ved endring i personkretsen i finansforetaksloven §§ 8-9 og 8-14 gjelder fra lovens ikrafttredelse.

§ 6.  Verdipapirisering av utlånsporteføljer i medhold av tidligere finansieringsvirksomhetslov

Verdipapirisering av utlånsporteføljer som er gjennomført i medhold av finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-26 til 2-39 før finansforetaksloven trer i kraft og hvor obligasjonene ennå ikke har forfalt, kan løpe videre og avsluttes som avtalt mellom partene. Spesialforetak som er opprettet i tilknytning til slik verdipapirisering som nevnt i forrige punktum, er ikke konsesjonspliktig. Det er ikke adgang til å overføre nye lån til spesialforetaket.

§ 7.  Overgangsregler til finansforetaksloven § 17-13 om forholdsmessig konsolidering

Finansforetak som deltar i samarbeidende gruppe, skal oppfylle kravet om forholdsmessig konsolidering av eierandeler under 10 prosent fra og med 1. januar 2018.

§ 8.  Videreføring av gjeldende konsesjoner

Tillatelser som er gitt i medhold av lover som oppheves når finansforetaksloven trer i kraft, videreføres etter lovens ikrafttredelse.

§ 9.  Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.