Forskrift om samarbeid om produksjon og omsetning av visse hagebruks- og gartneriprodukter mv.

Fastsatt av Landbruksdepartementet 30. juni 2004 med hjemmel i lov av 10.07.1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (omsetningsloven) § 14.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov