Forskrift om syltetøy og lignende produkter

Fastsatt av Landbruksdepartementet 3. juli 2003 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3 og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zr (direktiv 2001/113/EF). Endret 9 jan 2004 nr. 167 (bl.a hjemmel).§ 1.Omfang

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov