Forskrift om tilskudd til kalking som vannmiljøtiltak

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 26 og Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 70, underpost 1.

Tilskuddsordningen skal bidra til å redusere de negative effektene av sur nedbør på naturmangfoldet i vassdrag.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen